תנאי השימוש באתר

ברוך/ה הבא/ה לאתר 

עמוד זה מפרט את תנאי השימוש באתר. כמשתמש/ת באתר, מחובתך לקרוא אותם בעיון. אם אינך מקבל/ת את הנאמר בתנאים המפורטים להלן, הימנע/י מגלישה באתר.

 

 מטרת האתר

א. מטרת האתר לשמש במה להבעת דעותיהם האישיות של בעליו החוקיים (להלן: בעלי האתר). בעניינים פילוסופיים, פוליטיים, כלכליים ופיננסיים, לרבות השקעות בשוק ההון.

 

ב. דעות אלה משקפות את עמדתם הבלתי-תלויה של בעלי האתר בלבד, והן אינן מזוהות עם כל מוסד, חברה או ארגון אחר.

 

 היעדר אחריות למידע

א. התכנים באתר מוצגים “כמות שהם” (AS IS) למטרות אינפורמטיביות בלבד וללא אחריות מכל סוג שהוא, מרומזת או מפורשת.

 

ב. בעל האתר אינו ערב לדיוק, שלמות, עדכניות, התאמה, נכונות או אמיתות עובדתית של המידע המופיע באתר, כולו או מקצתו.

 

ג. המבקרים באתר, מתבקשים לקרוא את התכנים בעין ביקורתית ולא לבצע כל פעולה על סמך הנאמר באתר. מבלי לקבל ייעוץ מקצועי מבעל הרישיון המתאים (יועץ השקעות, יועץ פנסיוני, יועץ מס, רואה חשבון ו/או עורך דין).

 

ד. בעל האתר לא ישא באחריות לכל נזק או הפסד שיגרם אגב השימוש במידע, בתכנים או בשירותים שמציע האתר, ובכלל זה הפסד כספי, פגיעה ברווחים, נזק לנתונים או כל פגיעה אחרת.  על הקוראים להביא בחשבון שכל השקעה בשוק ההון עלולה להסתיים באובדן חלקי או מוחלט של הכספים.

 

ה. בעצם השימוש באתר באתר, הנך מסכימ/ה ומתחייב/ת מפורשות לפטור את בעלי האתר מאחריות לכל נזק שייגרם לך. כתוצאה מהחלטות ופעולות שתבצע/י בהתבסס על המידע והתכנים המפורסמים באתר.

 

 היעדר תחליף לייעוץ השקעות אישי

א. התכנים באתר אינם מהווים ואינם מיועדים להוות תחליף לייעוץ פיננסי אישי. ובכלל זה ייעוץ פנסיוני ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש, עושה זאת על דעת עצמו ועל אחריותו בלבד.

 

ב. בעצם השימוש באתר, הנך מבינ/ה כי פרופיל הסיכון האישי שלך, מטרותיך הכלכליות ואופק ההשקעה שלך אינם ידועים לבעלי האתר ו/או למשתמשים אחרים המגיבים בו. מכאן שהתכנים באתר אינם מהווים, ואינם יכולים להוות, משום ייעוץ פיננסי המותאם אישית למצבך. ובכלל זה ייעוץ פנסיוני כהגדרתו בחוק ו/או ייעוץ מס ו/או ייעוץ השקעות ו/או שיווק השקעות ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא בדבר כדאיות רכישה ו/או מכירה ו/או החזקה של ניירות ערך ו/או נכס פיננסי כלשהו או המלצה להשקעה באפיקים ספציפיים כלשהם.

 

ג. שימוש באתר אינו מהווה ולא ייצור יחסי יועץ השקעות-לקוח או כל יחסי אמון מיוחדים אחרים בינך כמשתמש/ת באתר לבין בעלי האתר.

 

ד. בעל האתר עשויי לקנות ו/או למכור ו/או להחזיק בניירות ערך ו/או בנכסים הפיננסיים הנזכרים באתר זה.

 

 קישורים חיצוניים

א. בעל האתר אינם שולטים ואינם נושאים באחריות לתכנים שמקורם בקישורים חיצוניים לאתרי צד ג’. ובכלל זה מפרסמים המציגים פרסומות באתר.

 

ב. כניסה לקישורים הללו הנה על אחריותך בלבד. בתוך כך, מובן לך כי עליך לנקוט באמצעי הזהירות המחייבים כדי להימנע מהידבקות בתוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים,תולעים ורושעות נוספות.

 

 קניין רוחני

א. לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל ועל פי אמנות בין-לאומיות, זכויות היוצרים על התכנים הכתובים באתר זה שייכות לבעל האתר. אין להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש, לתרגם או לפרסם חומר מוגן, ללא אישור מראש מטעם בעל האתר.

 

ב. מותר לצטט באופן מוגבל מתוך החומר המוגן בהתאם לכללי השימוש ההוגן ותוך ייחוס והפניה לכתובת האינטרנט של האתר, ובלבד שהדבר לא נעשה למטרות רווח.

 

ג. השימוש בתמונות באתר זה נעשה בכפוף לרישיון Creative Commons.

 

 מדיניות תגובות

א. האתר מאפשר לקוראיו להביע את דעותיהם באמצעות תגובות למאמרים המפורסמים.

 

ב. בעל האתר אינו נושא באחריות לתכנים ולדעות שמפרסמים המגיבים. האחריות הבלעדית על תוכן התגובות חלה על המגיבים עצמם.

 

ג. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך או למחוק תגובות ללא אזהרה מוקדמת, בגין אחת או יותר מהסיבות הבאות:

 

 התגובה כוללת בקשות לייעוץ השקעות המותאם אישית לצורכי המגיב.

 

 התגובה בוטה, פוגעת, מסיתה או מזיקה לאחרים, ו/או מהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל

 

 התגובה כוללת תכנים מסחריים, לרבות קישורים לאתרים אחרים

 

התגובה מפרה את זכויות היוצרים של בעל הזכויות הרלוונטיים

 

 כל סיבה אחרת, כראות עיניהם של בעלי האתר

 

 זכויות בעל האתר

א. בעל האתר רשאי לשנות את נושא האתר, לסגור אותו ו/או למכור אותו, בלא הודעה מוקדמת.

 

ב. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, למנוע ממך את השימוש ו/או הגישה לאתר ולשירותיו, ולהסיר כל מידע או תוכן שהתפרסם באתר.

 

ג. בעל האתר רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט וללא הודעה מוקדמת, לשנות את מבנה האתר, מראהו, והיקף התכנים המוצג בו. מבלי שתהיה לך כל טענה או דרישה כלפי בעלי האתר בגין ביצוע השינויים.

 

ד. בעל האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש כראות עיניהם ולפי שיקול דעתם. באחריות המשתמשים לקרוא את תנאי השימוש מעת לעת ולשים לב לשינויים. התאריך בתחתית העמוד הנו המועד האחרון בו שונו תנאי שימוש אלה. המשך השימוש באתר מבטא הסכמה למדיניות זו.

 

הסכמת המשתמש

א. בעצם השימוש באתר, הנך מצהיר/ה כי גלשת לאתר מרצונך החופשי וכי הנך מסכימ/ה לתנאי השימוש לעיל. במידה שאינך מסכימ/ה לתנאי השימוש, הנך מתבקש/ת שלא להשתמש באתר.

Scroll to Top